Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2010

Συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Κυρίες, κύριοι,
Καλείσθε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης την 18 Iανουαρίου 2010 ημέρα Δευτέρα & ώρα 14.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1ο Αποδοχή παραίτησης του αντινομάρχη κ. Παναγιώτη Μπαρμπαγιάννη
ως αναπληρωματικού μέλους της 2ης ΝΕ & εκλογή αναπληρωματικού
μέλους
Εισηγητής: Π. Δήμας
2ο Αποδοχή παραίτησης από το Δ.Σ. & την προεδρία του ΟΠΑΝΑΛ της κ.
Δεντάκου-Εκλογή μέλους εκπροσώπου του Ν.Σ.& ορισμός προέδρου
Εισηγητής:Γ. Φωτεινάκος
3ο Ορισμός νομαρχιακού συμβούλου στο συμβούλιο δημοσίων έργων
Εισηγητής: Α. Τζανετέα
4ο Ορισμός μέλους του Ν.Σ. για την συμμετοχή του στην επιτροπή καθορι-
σμού προϋποθέσεων ιδρύσεως & λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής
κ.λ.π.
Εισηγητής: Σ. Ζυγά
5ο Μεταφορά προγ/τος ΚΑΠ στο 2010.
Εισηγητής: Π.Φαρλέκας
6ο Μεταφορά προγ/τος από τέλη μεταβίβασης στο 2010
Εισηγητής: Π. Φαρλέκας
7ο Μεταφορά προγ/τος ΟΣΚ στο 2010
Εισηγητής: Α. Τζανετέα
8ο Μεταφορά προγ/τος ΤΕΟ τόκων στο 2010
Εισηγητής: Γ. Φωτεινάκος
9ο Αναμόρφωση προϋπ/σμού Ε.Φ. 071
Εισηγητής: Π. Δήμας
10ο Kατάρτιση προϋπ/σμού Ε.Φ. 294 έτους 2010
Εισηγητής: Π. Δήμας
11ο Αναμόρφωση προϋπ/σμού Ε.Φ. 151
Εισηγητής: Π. Δήμας
12ο Αναμόρφωση προϋπ/σμού Ε.Φ. 072
Εισηγητής: Π. Δήμας
13ο Κατάρτιση προγ/τος προμηθειών, εργασιών της Ν.Α. Ε.Φ. 072 & 073
έτους 2010.
Εισηγητής: Π. Δήμας
14ο Kατάρτιση προϋπ/σμού Ε.Φ. 292 έτους 2010
Εισηγητής: Π. Δήμας
15ο΄Εγκριση του προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2010
Eισηγητής: Σ. Μπελεγρή
16ο Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το πανεπιστήμιο Πατρών
Εισηγητής: Ν. Μηλιάκος

Ο Πρόεδρος Ν.Σ.


Νικόλαος Καλογεράκος
Δημοσίευση σχολίου