Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους:ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ


Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Σκάλας, την 31η Ιανουαρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή, υπό την προεδρία του αντιδημάρχου Ευρώτα κ. Ηλία Παναγιωτακάκου.
Θέμα της συνεδρίασης ήταν η διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.
Η οικονομική επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση και διάθεση των ακόλουθων πιστώσεων:

α/α
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ
ΣΕ ΕΥΡΩ
1
10-6671.001
Προμήθεια μπαταριών μεταφορικών μέσων
800,00
2
20-7135.001
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων
10.000,00
3
30-7135.001
Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης και πληροφοριακών.
1.000,00
4
30-6662.001
Προμήθεια ασφαλτικού μίγματος και τσιμέντου για επούλωση λακκουβών δρόμων του Δ. Ευρώτα
4.000,00
5
10-6612.001
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων.
1.000,00
6
10-6613.005
Προμήθεια φωτοαντιγραφικού & λοιπού μηχανογραφικού υλικού
2.500,00
7
10-7133.002
Προμήθεια βιβλιοθηκών και επίπλων γραφείου
3.000,00
8
10-6261.001
Διαμόρφωση- εργασίες συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δήμου Ευρώτα.
8.000,00
9
25-6262.001
Επισκευή- συντήρηση αγωγών ύδρευσης Δημοτικών ενοτήτων Κροκεών- Γερονθρών- Νιάτων- Έλους του Δήμου Ευρώτα
8.000,00
10
25-6262.002
Καθαρισμός αποχετευτικών φρεατίων Δημοτικής ενότητας Γερονθρών του Δήμου Ευρώτα.
3.000,00
11
25-6262.003
Επισκευή – συντήρηση αντλιοστασίων ύδρευσης και δεξαμενών των Δημοτικών ενοτήτων Κροκεών- Γερονθρών- Νιάτων- Έλους.
3.000,00
12
20-6264.001
Επισκευή- συντήρηση των απορριμματοφόρων του Δήμου Ευρώτα.

15.000,00
13
20-6662.001
Προμήθεια λαμπτήρων και αναλωσίμων υλικών για την συντήρηση Δημοτικού φωτισμού του Δήμου Ευρώτα.
7.000,00
14
10-6273.001
Φωτισμός και κίνηση με ηλεκτρισμό δημοτικών κτιρίων του Δήμου Ευρώτα για δικές του υπηρεσίες (κατανάλωση ηλεκτρ. Ρεύματος).
10.000,00
15
20-6252.001
Ασφάλιστρα απορριμματοφόρων και μηχανημάτων υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου Ευρώτα.
1.000,00
16
30-6252.001
Ασφάλιστρα μηχανημάτων- φορτηγών και λοιπών τροχοφόρων υπηρεσίας Τεχνικών έργων
1.000,00
17
35-6252.001
Ασφάλιστρα μηχανημάτων και λοιπών τροχοφόρων υπηρεσίας Πράσινου.
1.000,00
18
10-6253.001
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων του Δήμου Ευρώτα).
2.000,00
19
30-6255.001
Λοιπά ασφάλιστρα μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού Δήμου Ευρώτα.
1.700,00
20
25-6211.001
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων Δήμου Ευρώτα
60.000,00
21
10-6213.001
Ύδρευση Δημοτικών κτιρίων Δήμου Ευρώτα.
2.000,00
22
35-6213.001
Ύδρευση- άρδευση υπηρεσίας Πράσινου του Δήμου Ευρώτα.
10.000,00
23
00-6221.001
Ταχυδρομικά τέλη
4.000,00
24
00-6222.001
Τηλεφωνικά- τηλεγραφικά και τηλετυπία, τέλη εσωτερικού.
12.000,00
25
00-6111.001
Αμοιβές νομικών
3.500,00
26
00-6111.002
Αμοιβές συμβολαιογράφων
3.500,00
27
10-6613.002
Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών
1.000,00
28
10-6462.001
Έξοδα δημοσίευσης προκηρύξεων και λοιπών δημοσιεύσεων
2.000,00
29
00-6451.001
Συνδρομές σε εφημερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα.
1.800,00
30
25-6211.002
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για τη λειτουργία του βιολογικού στην Δημ. Ενότητα Γερονθρών.
10.000,00


ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

31
20-6641.002
Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για απορ/ρο και σάρωθρο (υπόλοιπο σύμβασης 2010 Δημ. Ενότητας Έλους)
4.356,44
32
20-6641.001
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών απορριμματοφόρων και μηχανημάτων πλύσης κάδων, σαρώθρων και λοιπών μηχανημάτων υπηρεσίας Δήμου Ευρώτα (2011)
7.000,00
33
25-6641.001
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για φορτωτή εκσκαφέα (υπόλοιπο σύμβασης 2010 Δημ. Ενότητας Έλους)
1.928,99
34
30-6641.001
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για ΜΕ και φορτηγό (υπόλοιπο σύμβασης 2010 Δημ. Ενότητας Έλους)
5.000,00
35
30-6644.001
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μηχανημάτων και φορτηγών υπηρεσίας. (2011)
3.500,00
36
35-6644.001
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση και λειτουργία μηχανημάτων, φορτηγών και λοιπού εξοπλισμού της υπηρεσίας. (2011)
500,00
37
10-6641.001
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας (2011)
1.000,00
38
10-6643.001
Προμήθεια καυσίμων για την θέρμανση των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Ευρώτα.(2011)
1.000,00
39
25-6641.002
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών μεταφ. Μέσων και μηχανημάτων υπηρεσίας Δήμου Ευρώτα (2011)
1.000,00
40
30-6641.002
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση και λειτουργία μεταφορικών μέσων της υπηρεσίας. (2011)
1.000,00
41
10-6641.002
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για φορτηγό 1 τόνου τετράθυρο φορτηγάκι και λεωφορείο (υπόλοιπο σύμβασης 2010 Δημ. Ενότητας Έλους)
2.613,79


Γραφείο Τύπου

Δημοσίευση σχολίου