Σάββατο, 28 Ιουνίου 2014

Σε διαβούλευση τα νερά του Βασιλοποτάμου.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει διαβιβασθεί από το ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/Τμήμα Β’ με το υπ’ αριθ. οικ.173154/11-06-2014 έγγραφό της, για δημοσιοποίηση φάκελος μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) με τα παρακάτω στοιχεία και καλεί το κοινό να ενημερωθεί και το ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, καθώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις Δημοτική/ές Επιτροπές Διαβούλευσης και τα Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την γνώμη του/ους.

1* Είδος Φακέλου: Το έργο με τίτλο : «Αγωγός μεταφοράς νερού από πηγές Βασιλοπόταμου για την αντιμετώπιση υφαλμύρωσης περιοχών Δ. Έλους και επέκτασης στις πεδιάδες Μολάων και Ασωπού Ν. Λακωνίας», που ανήκει στην Υποκατηγορία Α1 της 2ης Ομάδας με α/α 12, σύμφωνα με την Υ.Α 1958/2012, για γνωμοδότηση και δημόσια διαβούλευση.
2* Φορέας του έργου ή της δραστηριότητας: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου
3* Ημερομηνία έναρξης και λήξης της δημόσιας διαβούλευσης: από 13-06-2014 έως 18-08-2014.
4* Ημερομηνίες έναρξης και λήξης της προθεσμίας για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόμενου κοινού:  Από 25-06-2014 έως 30-07-2014.
5* Αρμόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περιβαλλοντική αρχή: ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ/Τμήμα Β’ Πληροφορίες: Α. Σαργιάνου τηλ. 2106417704
6* Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών πληροφοριών, την κατάθεση απόψεων των πολιτών και την εισήγηση στο ΠΕ.ΣΥ. Πελοποννήσου: Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Λακωνίας – 2ο χλμ Σπάρτης – Γυθείου, Σπάρτη
7* Εφημερίδα Δημοσίευσης της Ανακοίνωσης: Λακωνικός Τύπος
8* Σύνδεσμος Ιστοσελίδας, όπου γίνεται η δημοσίευση της ανακοίνωσης: ppel.gov.gr
Ο Περιφερειάρχης

Πέτρος Τατούλης
Δημοσίευση σχολίου