Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ ΝΟΜ/ΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κυρίες, κύριοι,

Καλείσθε σε συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης την 14 Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα & ώρα 14.30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1ο Συμπλήρωση Ο.Ε.Υ. της Ν.Α. Λακωνίας.

Εισηγητής: Π. Δήμας

2ο Γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 1 ν.3377/2005 για τη

χρηματοδότηση δώδεκα (12) αδειών πλανοδίου Εμπορίου για το 2010.

Εισηγητής: Α. Τζανετέα

3ο Μ.Π.Ε. του έργου: Αιολικός Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 1,50 mw (2χ0,75 mw) της εταιρείας «ΜΕΛΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΛΦΑ Α.Ε. στη θέση Δικλάδι του Τ.Δ. Βελανιδίων του Δήμου Βοιών

Εισηγητής :Ν. Μηλιάκος

4ο Τροποποίηση 6 προγ/τος από τέλη μεταβίβασης

Εισηγητής: Π. Μπογέας

5ο Τροποποίηση 6 προγ/τος ΟΣΚ

Εισηγητής: Α. Τζανετέα

6ο Τροποποίηση 12 προγ/τος ΚΑΠ

Εισηγητής: Π. Μπογέας

7ο ΄Εγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για το έργο: Ανάπτυξη

συστήματος παρακολούθησης της αστάθειας κλιτύων για την πρόλη-

ψη κατολισθήσεων & εκπαίδευσης των τοπικών δημοσίων αρχών

στην Περιφέρεια Πελ/σου.

Εισηγητής: Ν. Μηλιάκος

8ο Αναμόρφωση προϋπ/σμού Ε.Φ. 071

Εισηγητής: Π. Δήμας

9ο Αναμόρφωση προϋπ/σμού Ε.Φ. 072

Εισηγητής: Π. Δήμας

10ο΄Εγκριση μεταφοράς πίστωσης σε τραπεζικό λογαριασμό της Ν.Α. για

τακτοποίηση εξόφλησης ΧΕΠ

Εισηγητής: Π. Δήμας

11ο Ανάθεση έργου: Διερεύνηση ίδρυσης & βιωσιμότητας κέντρου διαχεί-

ρισης υδάτων, διαχείρισης κρίσεων & λήψης μέτρων ελέγχου εντό-

μων & θηλαστικών υγειονομικής σημασίας.

Εισηγητής: Γ. Φωτεινάκος

12ο Μερική ανάκληση τμήματος συντελεσμένης απαλλοτρίωσης της οδού

Μυστρά- Τρύπη (Τμήμα Πικουλιάνικα-Τρύπη) στη θέση Σταυρός Δ.

Μυστρά, συνολικής επιφάνειας 60.93 μ2.

Εισηγητής: Π. Φαρλέκας

13ο Διοργάνωση πρωτοχρονιάτικης δεξίωσης & κοπή βασιλόπιτας των υπ/

λων της Ν.Α.

Εισηγητής: Σ. Ζυγά

14ο Δημιουργία ημερολογίου 2010, διαφημιστικές καταχωρήσεις στις

εφημερίδες Λακωνικός Τύπος, Παρατηρητής & Λακωνική Επικαιρότη-

τα & διαφημιστική καμπάνια στους ραδιοφωνικούς σταθμούς FLY,

Antena, Πολιτεία,Fantazy,Best.

Eισηγητής: Σ. Μπελεγρή

15ο Ψήφιση προϋπ/σμού ΟΠΑΝΑΛ 2010

Εισηγητής: Ε. Δεντάκου

16ο Ψήφιση προϋπ/σμού ΝΑΟΛ 2010

Εισηγητής: Α. Μαχαίρας

17ο Υποβολή προτάσεων του Ν.Σ. Τουριστικής προβολής του Νομού,

έτους 2010

Εισηγητής: Σ. Μπελεγρή

18ο Αναμόρφωση προϋπ/σμού Ε.Φ. 390

Εισηγητής: Π. Δήμας

Ο Πρόεδρος Ν.Σ.

Νικόλαος Καλογεράκος

http://leimonitis.com/

Δημοσίευση σχολίου