Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2010

Ορισμός Αντινομαρχών

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση ,στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις όμοιες του άρθρου 1 του Ν.3274/2004, σύμφωνα με τις οποίες σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση το Νομάρχη επικουρούν οι Αντινομάρχες. Στις Ν.Α. που λειτουργούν δύο (2) Νομαρχιακές Επιτροπές ορίζονται δύο (2) Αντινομάρχες ,η θητεία των οποίων είναι ετήσια.

  2. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 63 του Π.Δ.30/96 ( ΦΕΚ Α’ 21)

  3. Την αριθμ. 200/28-12-2004 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου με την οποία καθορίσθηκε ο αριθμός των Νομαρχιακών Επιτροπών και παραμένει ο ίδιος .

  4. Τις ανάγκες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ορίζουμε Αντινομάρχες

Α) το Νομαρχιακό Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Φαρλέκα και

Β) το Νομαρχιακό Σύμβουλο κ. Παναγιώτη Μπαρμπαγιάννη

Οι ανωτέρω θα επικουρούν το Νομάρχη και θα τον αναπληρώνουν στα καθήκοντά του με τη σειρά που έχουν οριστεί, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ή έχει τεθεί σε αργία ή είναι κενή η θέση.

Η θητεία των Αντινομαρχών λήγει στις 31-12-2010.

Η απόφασή μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ

Δημοσίευση σχολίου