Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Ο Δήμαρχος του Δήμου Νότιας Κυνουρίας Γιάννης Μαρνέρης ανακοίνωσε και επίσημα τον ορισμό και τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν οι νέοι αντιδήμαρχοι.

Η ανακοίνωση έχει ως ακολούθως:

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίαςαφού έλαβε υπόψη, α) το άρθρο 59 του Ν.3852/2010, β) τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε για τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 9.001 κατοίκους, γ) το γεγονός ότι ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας έχει τρεις (03) Δημοτικές Κοινότητες,Αποφασίζει:Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, με θητεία 2,5 ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη 2011 – 2014 (Ιούνιος), μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:
1. Για την Δημοτική Κοινότητα Λεωνιδίου και τις Τοπικές Κοινότητες Αγίου Βασιλείου - Κοσμά - Παλαιοχωρίου - Πλατανακίου - Πραγματευτής, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Εμμανουήλ Δ. Δολιανίτη, στον οποίο μεταβιβάζει:
α). Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:• Εποπτεία Πολιτικής προστασίας.• Γεωργικών- κτηνοτροφικών θεμάτων.• Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.• Πολιτιστικών εκδηλώσεων.• Κοινωνικής υπηρεσίας και αλληλεγγύης. • Ζητήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
β). Κατά τόπο αρμοδιότητες: • Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου.• Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών και βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.• ‘Eχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.• Υπογράφει, εξουσιοδοτημένος γι’ αυτό, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.• Συνεργάζεται με τους προέδρους της δημοτικής κοινότητας και των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

2. Για τις Τοπικές Κοινότητες Βλησιδιάς - Κουνουπιάς - Μαρίου - Πελετών - Πηγαδίου - Πουλίθρων, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Χρήστο Γ. Ξερακιά, στον οποίο μεταβιβάζει:
α). Καθ’ ύλην αρμοδιότητες:• Εποπτεία Πολιτικής προστασίας.• Γεωργικών- κτηνοτροφικών θεμάτων.• Τουριστικής προβολής και ανάπτυξης.• Πολιτιστικών εκδηλώσεων.• Κοινωνικής υπηρεσίας και αλληλεγγύης.
β). Κατά τόπο αρμοδιότητες: • Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του Δήμου.• Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών και βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.• ‘Eχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.• Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.• Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.• Υπογράφει, εξουσιοδοτούμενος γι’ αυτό, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις διοικητικές υπηρεσίες που λειτουργούν στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.• Συνεργάζεται με τους προέδρους της δημοτικής κοινότητας και των τοπικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

3. Για την Οικονομική Επιτροπή, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Δημήτριο Π. Αθανασόπουλο, στον οποίο μεταβιβάζει:
α). Την διοίκηση – την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, την εισήγηση για την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων (εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο), για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων (σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις), για την κατάρτιση των όρων των διακηρύξεων, την προώθηση της διεξαγωγής και της κατακύρωσης των δημοπρασιών, την μελέτη για την ανάγκη συνάψεως δανείων, για την κατάρτιση των όρους τους, για την επιβολή τελών - δικαιωμάτων και εισφορών, για την αποδοχή κληρονομιών - κληροδοσιών και δωρεών, για το ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, για την παρακολούθηση της υλοποίησης του εν λόγω σχεδίου και την ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου, για τα ζητήματα διαφάνειας, για τα σχέδια των κανονιστικών αποφάσεων και την υλοποίησή τους, για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές, για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων, για τον δικαστικό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, για την αποδοχή κληροδοτήματος - κληρονομιάς ή δωρεάς (η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για τοπική κοινότητα), για την εξέταση αν οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται στο σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων των τοπικών κοινοτήτων υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, αν οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας και αν οι δαπάνες είναι νόμιμες, για την διαγραφή κάθε δαπάνης που δεν συγκεντρώνει τις πιο πάνω προϋποθέσεις και σε περίπτωση υπέρβασης του πιο πάνω ανώτατου ποσού, για την παρακολούθηση του σχεδίου του προϋπολογισμού εξόδων των δημοτικών κοινοτήτων, όπως τελικά διαμορφώνεται από την οικονομική επιτροπή και εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου και αν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του Δήμου ιδιαίτερα κεφάλαια για κάθε δημοτική κοινότητα.
β). Την ευθύνη για την δημόσια συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης, για την πρόσκληση των μελών της σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση και την δημοσίευση της πρόσκλησης και των αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής στην ιστοσελίδα του Δήμου.

γ). Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων. Σημειώνεται ότι:Οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι οφείλουν να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοτικού και δημοσίου συμφέροντος. Να σέβονται και να διασφαλίζουν τα συμφέροντα των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον Δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος. Να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχει σχέση με θέματα του Δήμου. Να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει την διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας του Δήμου.
Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.
Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Π. Αθανασόπουλος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
Ε. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού Αρκαδίας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.πηγη

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ
Δημοσίευση σχολίου