Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Τοποθέτηση Προϊσταμένων και Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ.1 εδ.α΄και β΄του Ν.3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α΄/23-12-2010) «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ224/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου».
4. Τα αριθμ 74614/28-12-2010 και 74902/30-12-2010 έγγραφα Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Την αριθμ 24/5-1-2010 απόφαση κατάταξης του προσωπικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου
6. Την ανάγκη στελέχωσης των Δ/νσεων και Τμημάτων και Γραφείων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τοποθετούμε τους υπαλλήλους που θα στελεχώνουν πλέον όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως ακολούθως:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Δημήτριος Χλωράκος του Χρήστου, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών , με βαθμό Β΄.
Παναγιώτης Πόρτολας του Γεωργίου, του κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Β΄.
Παναγιώτα Παυλάκου του Στυλιανού, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Γ΄.
Παναγιώτης Κουτάκος του Ηλία, του κλάδου ΔΕ Οδηγών, με βαθμό Α΄.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

• Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

• ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Αικατερίνη Παπαγιαννοπούλου του Ανδρέα, του κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, με βαθμό Β΄ , Προϊστάμενη Τμήματος.
Ελένη Σκεύου του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, με βαθμό Γ΄.
Μαρία Καλοΐδου του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, με βαθμό Δ΄.
Σταματία Παπαϊωάννου του Αγαπητού, του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών , με βαθμό Δ΄.
Πολυξένη Μπατσάκη του Τριαντάφυλλου, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, με βαθμό Γ΄.
Ιωάννης Σιδέρης του Δημητρίου, του κλάδου ΔΕ Τεχνικών, με βαθμό Α΄.

• ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ηλίας Αλιμήσης του Παναγιώτη, του κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος Δ/νσης.

• ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Παναγιώτης Παναγάκης του Γεωργίου, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος Τμήματος.
Άγγελος Πλειώτας του Αντωνίου, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Β΄ με παράλληλα καθήκοντα στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.
Παναγιώτης –Χρυσοβαλάντης Κουλογεωργίου του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, με βαθμό Δ΄ , με παράλληλα καθήκοντα στο Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
Δήμητρα Παρασκευοπούλου του Νικολάου, του κλάδου ΤΕ Εργοδηγών (Χ.Πτ.ή Δίπλωμα ΤΕΙ), με βαθμό Α΄ με παράλληλα καθήκοντα στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος..
Μαρία Βαχαβιώλου του Γεωργίου, του κλάδου ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων , με βαθμό Α΄ με παράλληλα καθήκοντα στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος..
Στέφανος Ρούσσας του Χρήστου, του κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, με βαθμό Α΄.
Τρύφωνας Κακαλής του Χρήστου, του κλάδου ΔΕ Οδηγών, με βαθμό Α΄.
Δημήτριος Σταυρόπουλος του Παναγιώτη, του κλάδου ΥΕ Χειριστών Μηχανημάτων , με βαθμό Γ΄

• ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Πάτρα Σταματάκου του Παναγιώτη , του κλάδου ΠΕ Χημικών Μηχανικών, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη Τμήματος.
Ευθύμιος Καλλιντέρης του Χαραλάμπους, του κλάδου ΥΕ Εργατών, με βαθμό Δ΄.

• ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Βασιλική Τζανετέα του Αντωνίου, του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη Τμήματος.
Άγγελος Κολλιάκος του Ισίδωρου , του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Β΄ με παράλληλα καθήκοντα στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.
Λεωνίδας Κυλιντηρέας του Αντωνίου, του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με βαθμό Δ΄ με παράλληλα καθήκοντα στο Τμήμα Επαγγέλματος της Δ/νσης Ανάπτυξης.
Παναγιώτης Κωστάκος του Γρηγορίου, του κλάδου ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, με βαθμό Β΄ με παράλληλα καθήκοντα στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.
Δημήτριος Μπεσσής του Χρήστου, του κλάδου ΠΕ πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β΄.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

• Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

• ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Αλεξάνδρα Μπουζιάνη του Γεωργίου, του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής με βαθμό Α’, Προϊσταμένη Τμήματος.
Ελένη-Αγγελική Κουλούρη του Κωνσταντίνου, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με βαθμό Β΄.
Ειρήνη Κυπρίου του Δημητρίου-Ακίνδυνου, του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής , με βαθμό Β΄.
Ελένη Αραχωβίτη του Κωνσταντίνου, του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, με βαθμό Α΄ με παράλληλα καθήκοντα στο Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού.
Ελένη Βλήτα του Αναστασίου, του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, με βαθμό Α΄ με παράλληλα καθήκοντα στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.
Βασιλική Τούμπουρα του Κωνσταντίνου, του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, με βαθμό Α΄ με παράλληλα καθήκοντα στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.
.

• Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Μελαχροινή Κεχαγιά του Δημητρίου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη Διεύθυνσης.
.
• ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
Δήμητρα Σολωμίδου του Ευστρατίου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Δ΄.
Ζαχαρούλα Λιναρδάκου του Δημητρίου, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, με βαθμό Γ΄.
Παναγιώτης Χιώτης του Νικολάου, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α’.
Μαρία Γιάννε του Δημητρίου, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α’.
Παναγιωτίτσα Ανδρεάκου του Νικολάου, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Β’.

• ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Παναγιώτα Δογαντζή του Χαραλάμπους, του κλάδου TE Διοικητικού-Λογιστικού, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη Τμήματος με παράλληλα καθήκοντα στο Τμήμα Ταμειακής διαχείρισης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ως υπάλληλος.

• ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Σταυρούλα Σαραντάκου του Αλεξάνδρου, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α’.
Αναστασία Ισμυρνιόγλου του Νικολάου, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, με βαθμό Γ΄

• ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Χρήστος Τούμπας του Γεωργίου, του κλάδου ΠΕ Οικονομικού, με βαθμό Γ΄.
Μεταξία Κοκκονού του Δημητρίου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού , με βαθμό Γ΄

• ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Αικατερίνη Οικονομάκη του Χαραλάμπους, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων , με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη Τμήματος.
Ελένη Ρασσιά – Βασιλάκου του Ευγένιου, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α΄.
Χαρούλα Κορομβόκη του Παναγιώτη, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α’.
Αναστασία Αλεξοπούλου του Μελετίου, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α’.
Χρυσούλα Παπαστρατάκου του Σάββα, του κλάδου ΥΕ Εργατών, με βαθμό Γ΄.
Λάμπρος Τσιγαρίδας του Παναγιώτη, του κλάδου Βοηθητικού Προσωπικού (Επιμελητών), με βαθμό Β΄.
Γεώργιος Αγγελάκος του Θεοδώρου, του κλάδου ΔΕ Οδηγών, με βαθμό Α΄.
Σοφία Μακρή-Σοϊλή του Νικολάου, του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, με βαθμό Γ΄.
Πουλίκος Δημακάκος του Ιωάννη, του κλάδου ΥΕ Αγροφυλάκων, με βαθμό Β΄ (έχει κηρυχθεί σε αφάνεια).

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

• Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Παναγιώτης Φιλιππόπουλος του Ευαγγέλου, του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος Δ/νσης.

• ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Μιχαήλ Θεοφιλάκος του Τηλέμαχου, του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος Τμήματος.
Γεώργιος Μπουραζάνης του Θεοδώρου, του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Α΄.
Γεώργιος Ρουμελιώτης του Εμμανουήλ, του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Β΄.
Ιωάννης Ράλλης του Παναγιώτη, του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Β΄.
Αφροδίτη Γρηγοράκου του Γεωργίου, του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Β΄.
Παναγιώτης Χριστοφιλάκος του Αναστασίου, του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Γ΄.

• ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Χρυσή Τσιάλτα-Στρατηγάκου του Ζήση, του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη του Τμήματος.
Κωνσταντία Διαμαντίδου του Γεωργίου, του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Α΄.
Δήμητρα Μητσοπούλου του Θωμά, του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Α΄.
Κωνσταντίνος Βουνάσης του Αλέξανδρου, του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Α΄.
Βασιλική Νίκια του Δημητρίου, του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Β΄.
Δέσποινα Μιχαλαριά του Θεοδώρου, του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Β΄.
Σαράντης Κανελλάκης του Γεωργίου, του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Β΄.
Ελευθέριος Κριτσωτάκης του Θεοδώρου, του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Β΄.
Μαρία Ρουμανά του Αθανασίου, του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Β΄.
Απόστολος Μαυρίδης του Χαραλάμπους, του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, με βαθμό Α΄.
Σταυρούλα Μαραγγού του Δημητρίου, του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, με βαθμό Γ΄.

• ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Βασιλική Θεοχαράκου του Νικήτα, του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη Τμήματος.
Ηλίας Στρατηγάκος του Ελευθερίου, του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, με βαθμό Α΄.
Ευαγγελία Παπαποστόλου του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων με βαθμό Β΄.
Παναγιώτης Μερεκούλιας του Ματθαίου, του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Ζωικής Παραγωγής , με βαθμό Β΄.
Δημήτριος Καπετανάκης του Νικολάου, του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας, με βαθμό Γ΄.
Εμμανουήλ Παυλής του Κων/νου, του κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Σπερματεγχυτών Επιζωοτιών Πειραματοζώων, με βαθμό Α΄.

• ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ
Ελένη Παπαγεωργακοπούλου του Κωνσταντίνου, του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων , με βαθμό Α΄ Προϊσταμένη Τμήματος με παράλληλα καθήκοντα στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Σπάρτη) ως υπάλληλος.
Παναγιώτης Κουτσουμπός του Κων/νου, του κλάδου ΔΕ Τεχνιτών Σπερματεγχυτών Επιζωοτιών Πειραματοζώων , με βαθμό Α΄ με βαθμό Α΄ με παράλληλα καθήκοντα στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Σπάρτη).

• ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ
Χαράλαμπος Βαρναβίδης του Φωτίου, του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων με βαθμό Α΄ Προϊστάμενος Τμήματος .

• ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ
Αθανάσιος Μενεξές του Γεωργίου, του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, με βαθμό Γ΄ Προϊστάμενος Τμήματος.

• ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ (Εξυπηρετείται από το Αγρ.Κτην.Σκάλας)

• ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ
Νικόλαος Παυλάκης του Μιχαήλ, του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, με βαθμό Β΄, Προϊστάμενος Τμήματος με παράλληλα καθήκοντα στο Αγροτικό Κτηνιατρείο Νεάπολης.
Αθηνά Αναστασίου του Αθανασίου, του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Ζωικής Παραγωγής , με βαθμό Γ΄ με παράλληλα καθήκοντα στο Αγροτικό Κτηνιατρείο Νεάπολης.

• ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (Εξυπηρετείται από το Αγρ.Κτην.Μολάων)

• ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ
Δημήτριος Χιώτης του Γεωργίου, του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος Τμήματος με παράλληλα καθήκοντα στο Αγροτικό Κτηνιατρείο Γερακίου.

• ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
Γεώργιος Κατσιμαλής του Παναγιώτη, του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος Τμήματος.
Σταύρος Κούκουρας του Κων/νου, του κλάδου ΠΕ Ιχθυολόγων, με βαθμό Γ΄.

• ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ
Δήμητρα Γιαννάκαρη του Γεωργίου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη Τμήματος.
Ιωάννα Κούρου του Παναγιώτη, του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Β΄.
Σοφία Δασκαλοπούλου του Βασιλείου, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, με βαθμό Γ΄.

• ΚΕΓΕΑ ΓΕΡΑΚΙΟΥ
Εξυπηρετείται από την έδρα (Σπάρτη)

• ΚΕΓΕΑ ΓΥΘΕΙΟΥ
Ναυσικά Θεοχαράκου –Τζεφεράκου του Νικήτα, του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Α΄ Προϊσταμένη Τμήματος, με παράλληλα καθήκοντα στο ΚΕΓΕΑ Σκάλας.
Φωτεινή Κουνάβη του Κων/νου, του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Β΄ με παράλληλα καθήκοντα στο ΚΕΓΕΑ Σκάλας.
Αλέξανδρος Κουτρελάκος του Γρηγορίου, του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Β΄ με παράλληλα καθήκοντα στο Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Σπάρτη).
Αντώνιος Γατέας του Ιωάννη Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Α΄ (αποσπασμένος από ΕΛΤΑ).

• ΚΕΓΕΑ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ
Εξυπηρετείται από την έδρα (Σπάρτη)

• ΚΕΓΕΑ ΜΟΛΑΩΝ
Λεωνίδας Δρεπανιάς του Κωνσταντίνου, του κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, με βαθμό Α΄ Προϊστάμενος Τμήματος, με παράλληλα καθήκοντα στο ΚΕΓΕΑ Νεάπολης.

• ΚΕΓΕΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ (Εξυπηρετείται από το ΚΕΓΕΑ Μολάων)

• ΚΕΓΕΑ ΣΚΑΛΑΣ (Εξυπηρετείται από το ΚΕΓΕΑ Γυθείου)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

• Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Δήμητρα Κωνσταντοπούλου του Παναγιώτη, του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών , με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη Δ/νσης.

• ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Γεωργία Βαρβιτσιώτη του Ηλία, του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών , με βαθμό Β΄, Προϊσταμένη Τμήματος, με παράλληλα καθήκοντα στο Τμήμα Επαγγέλματος ως υπάλληλος.
Λεωνίδας Παπαδάκος του Βασιλείου, του κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Δ΄

• ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

• ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ευστράτιος Αγριτέλλης του Σταύρου , του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Β΄, Προϊστάμενος Τμήματος.

• ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Αθανασία Κολοβού του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού , με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη Τμήματος.
Ειρήνη Μιχαλόχρηστα του Παντελή, του κλάδου ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων, με βαθμό Γ΄.

• ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ελένη Καρούνη του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού , με βαθμό Α΄,
Προϊσταμένη Τμήματος, με παράλληλη τοποθέτηση στο Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης ως υπάλληλος.
Ευανθία Μενουδάκου-Μανίκα του Λεωνίδα, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α΄.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

• Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Δήμος Ηλιόπουλος του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος Δ/νσης.

• ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Γεώργιος Παυλάκος του Ηλία , του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών , με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος Τμήματος.
Δημήτριος Καρμοίρης του Νικολάου, του κλάδου ΔΕ Τεχνικών Μηχανολογίας, με βαθμό Α΄.
Ευστράτιος Βέργαδος του Νικολάου, του κλάδου ΔΕ Τεχνικών Μηχανολογίας, με βαθμό Α΄.
Δημήτριος Κουντούρης του Παναγιώτη, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α΄.
Χριστίνα Γερασίμου του Αναστασίου, του κλάδου ΥΕ Εργατών με βαθμό Β’.

• ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Γεώργιος Κωνσταντέλλος του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος Τμήματος.
Γεώργιος Μαρκίδης του Μάρκου, του κλάδου ΤΕ Εργοδηγών (Χ.Πτ. ή δίπλωμα ΤΕΙ ), με βαθμό Α΄ με παράλληλα καθήκοντα στο Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας.

• ΤΜΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Δημήτριος Κουμουστιώτης του Κυριάκου, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών , με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος Τμήματος.
Σταύρος Σεψάς του Νικολάου, του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Επιμελητών) με βαθμό Δ΄.
Μαρία Τάγκα του Γερασίμου του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α΄ (αποσπασμένη από τη Ν.Α. Πειραιά).

• ΤΜΗΜΑ ΚΤΕΟ
Παναγιώτης Τσαρούχας του Ηλία , του κλάδου ΤΕ Εργοδηγών (Χ.Πτ. ή δίπλωμα ΤΕΙ ), με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος Τμήματος.
Νεοκλής Κρικέλλας του Χρήστου, του κλάδου ΔΕ Τεχνικών Μηχανολογίας, με βαθμό Α΄.
Νικόλαος Μέριανος του Γεωργίου, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α΄.
Ελένη Βολάκου του Αντωνίου, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α΄.
Γεώργιος Χριστοφυλάκης του Χρήστου, του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Επιμελητών) με βαθμό Β΄.
Ελένη Κοντογιάννη του Κωνσταντίνου, του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, με βαθμό Β΄.

• ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Αργυρώ Γεωργιάδη του Παναγιώτη, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμό Α΄, Προϊσταμένη Τμήματος.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

• Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ιωάννης Διαμαντάκος του Δημητρίου, του κλάδου ΠΕ Οικονομικού , με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος Δ/νσης.

• ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Γεώργιος Κουβάτσος του Κων/νου, του κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος Τμήματος.
Παναγιώτης Τσαπάρας του Ιωάννη, του κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας με βαθμό Α’.
Μαρία Ξενοδημητροπούλου του Κων/νου, του κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας με βαθμό Γ’.
Βασίλειος Μανιατάκος του Ιωάννη, του κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας με βαθμό Γ’.
Δέσποινα Παρασκευοπούλου του Νικολάου, του κλάδου ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων με βαθμό Α’.

• ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Παναγιώτα Φλεβαράκη του Κων/νου, του κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, με βαθμό Α΄, Προϊστάμενος Τμήματος.
Αναστασία Λύρα του Ανδρέα, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α΄.

• ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
Γεωργία Γκάτσου του Γεωργίου, του κλάδου ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας με βαθμό Α’.
Σοφία Κρητικού του Κων/νου, του κλάδου ΤΕ Μαιευτικής με βαθμό Α’.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
• ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Αλίκη Βελίκα του Παναγιώτη, Δικηγόρος παρ΄ Εφέταις.

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

• ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Βασίλειος Παπαδουλάκης του Μιχαήλ, του κλάδου ΠΕ Γεωλόγων με βαθμό Α’ , Προϊστάμενος Τμήματος με παράλληλη τοποθέτηση στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ως υπάλληλος.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΛΑΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (Π.ΑΜ. – Π.Σ.Ε.Α.)

• ΓΡΑΦΕΙΟ Π.ΑΜ. – Π.Σ.Ε.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Παναγιώτης Μανωλάκος του Βασιλείου, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Α’, Προϊστάμενος Γραφείου με παράλληλα καθήκοντα στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής ενότητας Λακωνίας ως υπάλληλος.

Στους τοποθετημένους με την παρούσα απόφαση υπαλλήλους μπορούν να ανατίθενται και καθήκοντα άλλων τμημάτων της ίδιας Διεύθυνσης εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο από το αρμόδιο όργανο. Ειδικά στις περιπτώσεις που κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου οι αρμοδιότητες των Τμημάτων δεν απαιτούν την απασχόληση υπαλλήλου καθ΄ όλο το ωράριο η ανάθεση περαιτέρω καθηκόντων επιβάλλεται προκειμένου για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της Υπηρεσίας .

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την υπογραφή της και δεν μπορεί να υπερβεί την 31/12/2011

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Δημοσίευση σχολίου