Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Ψηφίσματα υπέρ της βιωσιμότητας των Σχολικών Μονάδων δήμου Ευρώτα.

ΘΕΜΑ: «Κατάθεση ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη βιωσιμότητα των σχολικών μονάδων Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοτικής Ενότητας Κροκέων».

Στις Κροκεές, σήμερα την 31η Ιανουαρίου 2011, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18.00 συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, το Τοπικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Κροκεών του Δήμου Ευρώτα, ύστερα από την αριθμ.ΔΥ/28-01-2011 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύτηκε στο χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88, Ν. 3852/2010. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τρία [3] μέλη της Τοπικής Κοινότητας Κροκεών ήταν :

Παρόντες: Απόντες:
Γορανίτης Σαράντος, Πρόεδρος
Παναγάκος Ιωάννης
Γορανίτης Ροβέρτος ουδείς
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο πρόεδρος του Τ.Σ. ανακοίνωσε το1ο θέμα ημερησίας διάταξης ο οποίος είπε ότι: Στο θέμα που τέθηκε με την βιωσιμότητα των Σχολικών Μονάδων Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοτικής Ενότητας Κροκέων και ιδιαιτέρως για την βιωσιμότητα της Σχολικής Μονάδας Γυμνασίου – Λυκείου Κροκέων, προτείνω την κατάθεση σχετικού ψηφίσματος.
Το Τ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την κατάθεση ψηφίσματος υπέρ της βιωσιμότητας της Σχολικής Μονάδας Γυμνασίου – Λυκείου Κροκέων, το οποίο έχει ως εξής:
“Κατάθεση Ψηφίσματος υπέρ της Λειτουργίας του Γυμνασίου – Λυκείου Κροκέων διότι το κτίριο είναι υπερπλήρες σε υποδομή και εξοπλισμό. Η αριθμητική εξέλιξη του μαθητικού δυναμικού την ερχόμενη πενταετία είναι ανοδική. Το Σχολείο των Κροκεών είναι πυρήνας κοινωνικοοικονομικοπολιτικής εξέλιξης στην νεολαία των Κροκεών. Μηδενική παραβατικότητα από την μαθητική νεολαία της Δημοτικής Ενότητας Κροκεών. Η εξυπηρέτηση τεσσάρων τοπικών κοινοτήτων (Κροκεές, Δαφνί, Βασιλακίου, Λαγίου). Η χιλιομετρητική απόσταση μεταξύ των διαμερισμάτων, οι καιρικές συνθήκες και ότι είναι ημιορεινή περιοχή επιβάλλει την λειτουργία του Γυμνασίου – Λυκείου Κροκέων.»
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 01 /31-01-2011
Ο Πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας Η γραμματέας Τα μέλη
Γορανίτης Σαράντος
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γορανίτης Σαράντος Κωσταρέλου Σοφία Παναγάκος Ιωάννης
Γορανίτης Ροβέρτος

ΘΕΜΑ: «Κατάθεση ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη βιωσιμότητα των σχολικών μονάδων Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοτικής Ενότητας Κροκέων».

Στο Λάγιο σήμερα 31 Ιανουαρίου 2011, καλέστηκαν σε Συζήτηση οι γονείς κάτοικοι της τοπικής κοινότητας Λαγίου με σκοπό της κατάθεση ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη βιωσιμότητα των σχολικών μονάδων Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοτικής Ενότητας Κροκέων και

αποφασίσαμε ότι:
Την Κατάθεση ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη βιωσιμότητα των σχολικών μονάδων Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοτικής Ενότητας Κροκέων ως εξής:

ΨΗΦΙΣΜΑ- ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΟΚΕΩΝ
Το Γυμνάσιο –Λύκειο Κροκεών αποτέλεσε για πολλές δεκαετίες εκπαιδευτικό φάρο για τα περιφερειακά τοπικά διαμερίσματα.
Δεν είναι μόνο συναισθηματικοί λόγοι, αλλά κατ΄ εξοχήν πολιτικοί και εκπαιδευτικοί .
Το κυρίαρχο πρόβλημα δεν είναι οι συγχωνεύσεις των σχολείων κυρίως του Λυκείου Κροκέων, αλλά η ποιοτική αναβάθμιση των σπουδών και η εξυπηρέτηση των μαθητών.
Η Τοπική Κοινότητα Λαγίου, ανήκει στις δυσπρόσιτες περιοχές, που η όποια συγχώνευση (κλείσιμο) του Λυκείου Κροκεών δημιουργεί τεράστια προβλήματα.
Οι Δ/νσεις Εκπαίδευσης γνωρίζουν καλά ότι το Γυμνάσιο και Λύκειο Κροκεών, είναι βιώσιμα σχολεία τόσο στο επίπεδο μαθητικού δυναμικού, όσο και στα ποιοτικά στοιχεία της εκπαίδευσης.
Επίσης είναι γνωστό ότι η σχολική μονάδα της Σκάλας, δεν διαθέτει καμμία υποδομή που θα μπορούσε να καλύψει μια τέτοια αδιανόητη πράξη.
Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετη ως κοινωνία και κάθε γραφειοκρατική και αντιπαιδαγωγική θέση θα απορριφθεί στην πράξη.
Η πολιτεία ας αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της, για το δικαίωμα της δωρεάν παιδείας.
Ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Λαγίου
Καραμάνης Χαράμπος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 01/24-01 -2011
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Κατάθεση ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη βιωσιμότητα των σχολικών μονάδων Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης».
Στο Βασιλάκιο σήμερα 24 Ιανουαρίου 2011, καλέστηκαν σε Συζήτηση οι γονείς κάτοικοι της τοπικής κοινότητας Βασιλακίου των οποίων τα παιδιά τους φοιτούν στο Γυμνάσιο – Λύκειο Κροκεών με σκοπό της κατάθεση ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη βιωσιμότητα των σχολικών μονάδων Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης και
αποφασίσαμε ότι:
Α. Είμαστε αντίθετοι με το κλείσιμο οποιαδήποτε Σχολικής Μονάδας Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης.
Β. Είμαστε κάθετα αντίθετοι με το ενδεχόμενο συγχώνευσης του Γυμνασίου - Λυκείου Κροκεών με το Γυμνάσιο – Λύκειο Σκάλας , στο οποίο φοιτούν 12 μαθητές από το διαμέρισμα Βασιλακίου και επισημαίνουμε ότι η μετάβαση προς την Σκάλα καθίσταται δύσκολη για τους μαθητές του Τοπικού Διαμερίσματος Βασιλακίου λόγω της απόστασης των 22 χιλιομέτρων από την Σκάλα, της επικινδυνότητας του άσχημου οδικού δικτύου και την έλλειψη συγκοινωνιακής σύνδεσης των δύο διαμερισμάτων (Σκάλας-Βασιλακίου) όπου θα επιφέρει και οικονομικές επιβαρύνσεις.

Ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Βασιλακίου
Κοκκόλης Κυριάκος
ΠΡΟΣ
Δ/ΝΣΗ Β΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
κ. Αντιδήμαρχο Ευρώτα Παναγιωτακάκο Ηλία
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ
ΘΕΜΑ: ΕΝΙΑΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΟΚΕΩΝ
Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η σχολική μονάδα των Κροκεών ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ αποτελεί ιστορικό και συναισθηματικό κομμάτι για την Στεφανιά. Σ’ αυτό το σχολείο για πολλές δεκαετίες διαμορφώθηκαν προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών της παραγωγής και προ πάντων της αγροτικής οικονομίας που δόμησαν τον χαρακτήρα τους μέσα σ’ αυτό το σχολείο. Οι πολίτες της Στεφανιάς θα είναι και στο μέλλον ενεργοί συμπαραστάτες της απρόσκοπτης λειτουργίας αυτής της σχολικής μονάδας που έχει ως μπροστάρη τον Νικηφόρο Βρεττάκο.

Θέμα : « Κατάθεση ψηφίσματος σχετικά με τη βιωσιμότητα των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Δημοτικής Ενότητας
Κροκεών » .

Στο Δαφνί , σήμερα την 31η Ιανουαρίου 2011 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 , συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κοινοτικό Κατάστημα , το Τοπικό Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Δαφνίου του Δήμου Ευρώτα , ύστερα από την αριθμ. Δ.Υ. / 28-1-2011 πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε στο χώρο των ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 , Ν. 3852 / 2010 . Πριν την έναρξη της συνεδρίασης αυτής , ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τρία ( 3 ) μέλη της Τοπικής Κοινότητας Δαφνίου , ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βεργυρής Γεώργιος
2. Τσαρούχας Παναγιώτης Ουδείς
3. Κατσούλης Σταύρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Πρόκου Στυλιανή , για την τήρηση των πρακτικών .
Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου ανακοίνωσε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , ο οποίος είπε ότι :
Στο θέμα που τέθηκε σχετικά με την βιωσιμότητα των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Δημοτικής Ενότητας Κροκεών και ιδιαίτερα για την βιωσιμότητα της σχολικής μονάδας Γυμνασίου – Λυκείου Κροκεών , προτείνω την κατάθεση σχετικού ψηφίσματος .
Το Τοπικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση επί του θέματος

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Την κατάθεση ψηφίσματος υπέρ της βιωσιμότητας της σχολικής μονάδας Γυμνασίου – Λυκείου , το οποίο έχει ως εξής :
΄΄ Συνέχιση της λειτουργίας του Γυμνασίου – Λυκείου Κροκεών , για τον λόγους ότι : 1. Το κτίριο από πλευράς υποδομής και εξοπλισμού είναι υπερπλήρες .
2. Το μαθητικό δυναμικό είναι επαρκές και συνεχώς ανέρχεται .

Το Γυμνάσιο – Λύκειο Κροκεών , εξυπηρετεί τέσσερις Τοπικές Κοινότητες
( Κροκεές , Δαφνί , Βασιλάκιο και Λάγιο ) .
Η χιλιομετρική απόσταση από τα Τοπικά Διαμερίσματα , οι καιρικές συνθήκες και ότι η περιοχή είναι ημιορεινή , κρίνει απαραίτητη τη λειτουργία του Γυμνασίου – Λυκείου Κροκεών .
Επίσης κρίνεται απαραίτητη για τους ίδιους λόγους και η διατήρηση όλων των σχολικών μονάδων της Δημοτικής Ενότητας Κροκεών του Δήμου Ευρώτα
( Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Δαφνίου και Κροκεών ) ΄΄ .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1 / 31-1-2011 .

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Τα Μέλη
της Τοπικής Κοινότητας
Πρόκου Στυλιανή

1. Τσαρούχας Παναγιώτης
2. Κατσούλης Σταύρος
Βεργυρής Γεώργιος
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Βεργυρής Γεώργιος

Δημοσίευση σχολίου