Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού στον Δήμο Ευρώτα

Ο Δήμαρχος Ευρώτα προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατόν επί του τιμολογίου εργασιών της αρ. 05/2012 μελέτης, για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας (εργασίας) «Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων δικτύων, αγωγών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και δεξαμενών και εργασίες καθαρισμού υδραυλάκων άρδευσης Δήμου Ευρώτα».
Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 73.800,00 €, με ΦΠΑ 23%.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν εμπειρία στην εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης δικτύων αγωγών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης (όπως περιγράφεται στη παρούσα διακήρυξη και τη σχετική μελέτη) και είναι εγγεγραμμένα στα αντίστοιχα Επαγγελματικά Μητρώα.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, στη Σκάλα Λακωνίας, στις 28/03/2012, ημέρα Τετάρτη και με ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών τη 10:00 π.μ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% του προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) και ανέρχεται στο ποσό των 1.476,00 €. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριών (3) μηνών, από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.
Το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της εργασίας, θα είναι για ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες που θα ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η εργασία χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου.
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 27353 60019,2735360017, fax.2735024035, αρμόδιοι υπάλληλοι κα Ρωμαίου και Μυλωνά).

Σκάλα 20/03/2012
Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Γ. Γρυπιώτης
Δημοσίευση σχολίου