Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού στον Δήμο Ευρώτα

Ο Δήμαρχος Ευρώτα προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας (εργασίας) «Εργασίες επισκευών και συντηρήσεων αντλιοστασίων, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης Δήμου Ευρώτα», σύμφωνα με την αρ. 02/2012 μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας.
Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 48.332,85 € με ΦΠΑ 23%.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που έχουν αποδεδειγμένη αντίστοιχη εμπειρία στην εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης αντλιοστασίων, ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης (όπως περιγράφεται στη παρούσα διακήρυξη και τη σχετική μελέτη) και είναι εγγεγραμμένα στα αντίστοιχα Επαγγελματικά Μητρώα.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου, στη Σκάλα Λακωνίας, στις 27/03/2012, ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης προθεσμίας παραλαβής προσφορών τη 10:00 π.μ.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% του προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) και ανέρχεται στο ποσό των 967,00 €. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τριών (3) μηνών, από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.
Το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της εργασίας, θα είναι για ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες που θα ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η εργασία χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου.
Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2735360019,2735360017, fax.2735024035, αρμόδιοι υπάλληλοι κα Ρωμαίου& Μυλωνά).
Σκάλα 20/03/2012
Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Γ. Γρυπιώτης
Δημοσίευση σχολίου