Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Τροποποίηση της Πράξης "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ" στον Άξονα Προτεραιότητας "02 - Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων" του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη".
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.
Ο οικισμός Σκάλας του Δήμου Ευρώτα του Ν. Λακωνίας έχει πληθυσμό αιχμής σήμερα περίπου 3.500 κατοίκους και σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ πρέπει να διαθέτει Δίκτυο Αποχέτευσης (ΔΑ) και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ).
Με το προτεινόμενο έργο θα κατασκευαστεί το ΔΑ που θα εξυπηρετεί τη Σκάλα και η ΕΕΛ που θα εξυπηρετεί εκτός από τη Σκάλα και τον οικισμό Βλαχιώτη του Δήμου Ευρώτα με πληθυσμό αιχμής περίπου 2.800 κατοίκους.
Προβλέπεται η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου του Δ.Δ Σκάλας Λακωνίας του Δήμου Ευρώτα, συνολικού μήκους 24.800 m, του αγωγού μεταφοράς μήκους 1.800m, του ενδιάμεσου Α/Σ ανύψωσης και του καταθλιπτικού αγωγού του ως άνω Α/Σ μήκους 190 (30+160) m. Δηλαδή το συνολικό μήκος των σωλήνων είναι 27.000 m Επίσης προβλέπεται η κατασκευή ενός Α/Σ Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός)
Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Σκάλας προβλέπεται να εξυπηρετήσουν και τα λύματα του Δ.Δ. Βλαχιώτη του Δήμου Ευρώτα.
Η συνολική δυναμικότητα του έργου με προοπτική 20ετίας ανέρχεται σε 7.000 ισοδύναμους κατοίκους που αντιστοιχεί στην πληθυσμιακή προοπτική των Δ.Δ. Σκάλας και Βλαχιώτη εντός της ως άνω χρονικής περιόδου και με πρόγνωση πληθυσμιακής αύξησης 1% ετησίως.
Τεχνικός Σύμβουλος
Συμπεριλαμβάνονται τα καθήκοντα τεχνικού συμβούλου από ιδιωτικό γραφείο για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου. Θα παραδοθεί ολοκληρωμένο το δίκτυο αποχέτευσης όπως περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή και ο βιολογικός καθαρισμός σε κανονική λειτουργία.
Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστούν 26.810 m σωληνώσεων, ένα Α/Σ και μία ΕΕΛ δυναμικότητας 7.000 ΙΚ μαζί με τον καταθλιπτικό αγωγό προσαγωγής λυμάτων και το έργο διάθεσης της εκροής της ΕΕΛ.
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 12,587,820.00 ευρώ.
ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Δημοσίευση σχολίου