Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

Επιστολή (αίτηση) του 1959, ζητώντας το χέρι της αδελφής του!!

ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ
Ψάχνοντας το αρχείο μου βρήκα μια ενδιαφέρουσα επιστολή (αίτηση), του 1959 στην οποία ζητούσε να παντρευτεί την αδελφή του.
Ο υποψήφιος γαμπρός και ο αδελφός της υποψήφιας νύφης ήταν από τη Σκάλα. Τελικά δεν επετεύχθη η συμφωνία.Διαβάστε την επιστολή .
   Αγρίνιον τή 21η Σεπτεμβρίου 1959
                          Αγαπητέ Θόδωρε Καλημέρα.
          Διά της παρούσης μου έπιστολής έρχομαι νά σού ύπενθυμίσω τήν αίτησην τήν όποίαν πρό διετίας είχα υποβάλλει ζητών τήν χείραν τής αδελφής σας.
          Βέβαια αί περιστάσεις τότε ήσαν διαφορετικαί άπό τάς παρούσας καί διά τούτο αί συζητήσεις διεκόπησαν έν τή γεννέσει των, ύπό λόγων, τουλάχιστον ώς πρός έμε, άνεξαρτήτων τής θελήσέως μου.
         Πρός τούτοις θά γράψω σχετικώς καί είς τούς δικούς μου οί όποίοι ώς νομίζω δέν θά διαφωνούν, δεδομένου ότι τώρα πλέον έχω τακτοποιηθή.
        Κλείνω τήν έπιστολήν μου μέ τήν έλπίδα, ότι δέν θά ύπάρξουν σημεία διαφωνίας κατά τάς συζητήσεις όπότε θά έπιτευχθή κάτι τό έποικοδομητικόν σύμφωνα μέ τάς προσδοκίας τόσον τάς ίδικάς μου, όσον καί τής άδελφής σας.


                                                                             Μέ άγάπη.
                                                                              Α .Α. Χ.

Δημοσίευση σχολίου