Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Διευκρινήσεις για την πληρωμή εισφορών εποχιακής εργασίας μεταναστών

Ανακοίνωση στην οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών για εποχιακή εργασία πολιτών τρίτων χωρών εξέδωσε ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). Σύμφωνα με αυτή ο εργοδότης που επιθυμεί να απασχολήσει πολίτη τρίτης χώρας στην αγροτική του εκμετάλλευση, για χρονικό διάστημα έως έξι συνολικά μήνες (εποχιακούς), ανά περίοδο δώδεκα μηνών, οφείλει να προκαταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές.
Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση:

Σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 43 τουΝ.4061/2012 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.4018/2011, ως εξής:
«Αν ο εργοδότης επιθυμεί να απασχολήσει πολίτη τρίτης χώρας στην αγροτική οικονομία ή σε εκμετάλλευση της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 52 του Ν.3518/2006, οφείλει να καταθέσει και αποδεικτικό καταβολής από τον εργοδότη, στον ΟΓΑ, των ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία που αντιστοιχούν σε διάστημα απασχόλησης δύο μηνών. Οι εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπόμενο διάστημα και μέχρι τη λήξη της σύμβασης εργασίας θα καταβάλλονται από τον εργοδότη ανά δίμηνο».
Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, ο εργοδότης που επιθυμεί να απασχολήσει πολίτη τρίτης χώρας στην αγροτική οικονομία ή σε εκμετάλλευση της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 3232/2004, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως έξι συνολικά μήνες (εποχιακούς), ανά περίοδο δώδεκα μηνών, οφείλει να προκαταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και αντιστοιχούν σε διάστημα απασχόλησης δύο μηνών, αντί του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών για το σύνολο της περιόδου απασχόλησης, όπως ίσχυε με την προηγούμενη ρύθμιση. Οι εισφορές που αντιστοιχούν στο υπολειπόμενο διάστημα και μέχρι τη λήξη της σύμβασης εργασίας θα καταβάλλονται από τον εργοδότη ανά δίμηνο. Επισημαίνουμε, ότι όσον αφορά στην μετάκληση των αλιεργατών, καθώς και στον τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναγραφόμενα στο αριθ. πρωτ. 7395/17-2-2012 έγγραφό μας. Επισυνάπτεται έντυπο για την ΑΤΕ (ΚΜΠ 649), το οποίο θα χρησιμοποιείται για την καταβολή των εισφορών.πηγη
Δημοσίευση σχολίου