Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

Προέγκριση Δημοπράτησης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ»


Ο Eιδικός Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999»,
2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).
3. Την με αρ.πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ.121308/18-7-2008. (ΦΕΚ1499/Β/30-7-2008) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ,
5. Την αριθ.οικ.166200/24-2-2011(ΦΕΚ361Β/8-3-2011) απόφαση Τροποποίησης της αριθ.34576/11/5-1-2001(ΦΕΚ35/Β/2001)κοινής απόφασης Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».
6. Την με αριθμό οικ. 183869/29-11-2010 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ»,
7. Το με α.π. Δ. Σπάρτης 18087/19-4-2012 (αριθμός πρωτοκόλλου ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ 118357/23-4-2012) έγγραφο του Δήμου Σπάρτης, με το οποίο υποβλήθηκε ο φάκελος με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας δημοπράτησης.
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΤΠΑ
8. Τα αποτελέσματα της εξέτασης της νομιμότητας της διαδικασίας δημοπράτησης, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου παραγωγής του έργου και τους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας, όπως τεκμηριωμένα αποτυπώνονται στη Λίστα Ελέγχου Σταδίου Δημοπράτησης,
ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ
για τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ» της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ», που εντάχθηκε στο ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 με κωδικό ΟΠΣ 300800 και προϋπολογισμό (έργου) 4.022.100,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Αμέσως μετά την αποστολή της περίληψης της προκήρυξης στην Ε.Ε. ή στον ημερήσιο τύπο θα πρέπει να αποστείλετε όλα τα εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας g.simou@mou.gr .
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΔΑΤΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ
Δημοσίευση σχολίου