Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

Απόφαση Δημάρχου Περί αποδοχή αίτησης παραίτησης από το αξίωμα του Αντιδημάρχου.

ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο Δήμαρχος του ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
• το άρθρο 59 του Ν.3852/10
• Το γεγονός ότι ο Δήμος Ευρώτα έχει πέντε (05) Δημοτικές Ενότητες.
• Την υπ’ αριθ. 526/2011 με αριθ. πρωτ.:15245/01-08-2011 απόφαση Δημάρχου Περί ορισμού Αντιδημάρχων & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59).
• Την υπ’ αριθ. πρωτ.: 18041/08-08-2012 αίτηση παραίτησης από το αξίωμα του Αντιδημάρχου του Δήμου Ευρώτα κ. Ιωάννη Πλατανίτη.
• Ότι η θητεία των Αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δυόμισι ετών. Κατά την διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση του Αντιδημάρχου πριν την λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
                                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Αποδέχεται την υπ’ αριθ. πρωτ.: 18041/08-08-2012 αίτηση παραίτησης από το αξίωμα του Αντιδημάρχου του Δήμου Ευρώτα κ. Ιωάννη Πλατανίτη, αναδρομικά από την 1η Σεπτεμβρίου 2012.
Β. Ανακαλεί την υπ’ αριθ. πρωτ.: 15245/01-08-2011 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (άρθρο 59).
Γ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ του ΔΗΜΟΥ
ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Δημοσίευση σχολίου