Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

Ο Μπαλαμπάνος Βασίλειος νέος Αντιδήμαρχος στον δήμο Ευρωτα.

Τη θέση του παραιτηθέντα αντιδημάρχου Πλατανίτη Ιωάννη του δήμου Ευρώτα, καταλαμβάνει πλέον, με σχετική απόφαση του δημάρχου Ευρώτα κ. Γιάννη Γρυπιώτη,ο κ,Μπαλαμπάνος Βασίλειος.
 Όπως αναφέρεται στην απόφαση,876 της 9/11/2012, ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Ευρώτα, τον κ.Μπαλαμπάνο Βασίλειο «Ποιότητας Ζωής και Προγραμματισμού» με θητεία έως 31/12/2012, μεταβιβάζοντας τις κάτωθι αρμοδιότητες:
-Έχει την αρμοδιότητα της λειτουργίας της διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
-Έχει την ευθύνη της Δημοτικής Υπηρεσίας Ύδρευσης και Άρδευσης συνεπικουρούμενος από τον Δημοτικό Σύμβουλο Παπαχρήστου Ευθύμιο .
-Έχει την ευθύνη να μεριμνά σε θέματα Έργων και Εργασιών.
-Συντονίζει, οργανώνει και παρακολουθεί την υλοποίηση του ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου και να κάνει κάθε απαραίτητη επαφή με κάθε δημόσια αρχή ή φορέα που εμπλέκεται στην υλοποίηση των τεχνικών έργων.
-Συντονίζει, οργανώνει και παρακολουθεί όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την ωρίμανση των μεγάλων τεχνικών έργων και τις υπό υλοποίηση μελέτες .
-Να υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στο Δήμο Ευρώτα .
-Να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να τους μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος. -Από κοινού με τους άλλους Αντιδημάρχους έχει την αρμοδιότητα προστασίας και αξιοποίησης κάθε κινητής και ακίνητης Δημοτικής και Δημόσιας Περιουσίας.
-Τελεί Πολιτικούς Γάμους.
-Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας, ελέγχου και υπογραφής όλων των σχετικών εγγράφων των ως άνω Διευθύνσεων οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
-Έχει την αρμοδιότητα λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης συνεπικουρούμενος από τον Δημοτικό Σύμβουλο Τσιμπίδη Γεώργιο.
Κατά τα λοιπά ισχύουν, η υπ’ αριθμ. 1/03-01-2011 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του , η υπ’ αριθμ. 526/01- 08-2011 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του και η υπ’ αριθμ. 259/06-04-2011 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού υπευθύνου συντονισμού και παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
ΓΡΥΠΙΩΤΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Δημοσίευση σχολίου