Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΠΣΕΑ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΠΣΕΑ)
              Μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσιεύθηκε η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ2259/Β/20-8-2014) για το πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων «Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (πλημμύρες) δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, παγετό, χιόνι, χαλάζι) και ασθένειες (περονόσπορο στα αμπέλια) ως αποτέλεσμα δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2011.»

Ο ΕΛ.Γ.Α. με την παρούσα Ανακοίνωση καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις, από Δευτέρα 1-9-2014 έως και Τρίτη 30-9-2014, για το σύνολο των γεωργοκτηνοτροφικών τους εκμεταλλεύσεων που ζημιώθηκαν το έτος 2011 από τα προαναφερόμενα αίτια.
Για τον Δήμο Ευρώτα οι  αιτήσεις αφορούν την απώλεια Φυτικής Παραγωγής από παγετό 10-03-2011,  για τις παρακάτω καλλιέργειες:
·         Την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών ( μανταρίνια , λεμόνια, γκρέϊπ φρούτ)
·         Την καλλιέργεια ελιάς καλαμών – επιτραπέζιας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
              Κάθε κάτοχος (ιδιοκτήτης ή μισθωτής) γεωργοκτηνοτροφικής εκμετάλλευσης υποβάλει, ο ίδιος ή με τρίτο πρόσωπο, μία αίτηση (φάκελος με τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά, που   υποχρεούται να προσκομίσει και τα οποία καθορίζονται, κατά περίπτωση, αναλυτικότερα παρακάτω), στο Δήμο που βρίσκεται η ζημιωθείσα γεωργοκτηνοτροφική του εκμετάλλευση, έστω και αν έχει εκμεταλλεύσεις σε περισσότερες της μίας Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες του ίδιου Δήμου. Αν υπάρχουν ζημιωθείσες εκμεταλλεύσεις, του ιδίου παραγωγού, και σε άλλο Δήμο της χώρας, τότε πρέπει να υποβληθεί και άλλη (νέα) αίτηση (στο Δήμο που ανήκουν), χωρίς την υποβολή πλήρους φακέλου, με την προϋπόθεση ότι θα επισημαίνεται ο Δήμος στον οποίο  υποβλήθηκε ο πλήρης  φάκελος και ότι τα δικαιολογητικά θα καλύπτουν το σύνολο των εκμεταλλεύσεών του σε όλους τους Δήμους.
              Η αίτηση συντάσσεται σε ειδικό έντυπο Α ( Φυτική Παραγωγή και Φυτικό Κεφάλαιο) με ευθύνη του αιτούντος.
Στην αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφεται:
Ø      το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου
Ø     οι αριθμοί: φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.),
Ø     ο αριθμός λογαριασμού τραπέζης
Ø     η διεύθυνση κατοικίας
Ø     το τηλέφωνο (σταθερό και κινητό)
Ø     τα στοιχεία της εκμετάλλευσης (σύμφωνα με το έντυπο)
              Η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα παραλαμβάνονται από τον Ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α. ατελώς.
              Η αίτηση θα πρωτοκολλείται και θα δίνεται στον αιτούντα πρωτοκολλημένο αντίγραφό της.
              Οι Ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α δεν θα παραλαμβάνουν Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά.
               Εκπρόθεσμες αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης δεν γίνονται δεκτές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
 Η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση στο όνομα του παραγωγού που ήταν κάτοχος της εκμετάλλευσης όταν συνέβη το ζημιογόνο αίτιο. Για τις εκμεταλλεύσεις που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α, η Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής αποτελεί αποδεικτικό κατοχής και επομένως η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλεται από το ίδιο άτομο που υπέβαλε και τη Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής έτους 2011.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
              Με την υποβολή της αίτησης χορήγησης ενίσχυσης και προκειμένου για φυσικά πρόσωπα
θα επισυνάπτονται και τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός λογαριασμού.
3. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Ο.Γ.Α (εφόσον υπάρχει), όπου θα διακρίνονται τα στοιχεία του αιτούντα και η σχετική θεώρηση για το έτος ζημιάς (2011). Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμα εκδοθεί βιβλιάριο θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση του Ο.Γ.Α.
4. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του οικονομικού έτους 2011 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2010) καθώς και του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος. Εάν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβλήθηκε χειρόγραφα, θα προσκομίζεται ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής από το αντίγραφο που έχει θεωρηθεί από τη Δ.Ο.Υ. Εάν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, θα προσκομίζεται η εκτύπωση αυτής από το
σύστημα TAXISNET, καθώς και η βεβαίωση καταχώρησης. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ήταν υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το έτος 2011, πρέπει να προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναγράφεται και το Α.Φ.Μ του.
5. Τίτλοι κατοχής της εκμετάλλευσης και συγκεκριμένα:
Για όσες εκμεταλλεύσεις εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α, η κατοχή αποδεικνύεται από τη Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής του έτους 2011, όπως αυτή τηρείται στα αρχεία του ΕΛ.Γ.Α.
Επισημαίνουμε ότι , για την υποβολή της αίτησης ο παραγωγός θα πρέπει  να προσκομίζει την Δήλωση Καλλιέργειας/ Εκτροφής του έτους 2011 (αίτηση ενιαίας ενίσχυσης 2011) στους ανταποκριτές ΕΛΓΑ.
6. Φωτοαντίγραφο της απόφασης ένταξης, για τους νέους αγρότες.
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΕΛΓΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
              Με την υποβολή της αίτησης χορήγησης ενίσχυσης και προκειμένου για Νομικά πρόσωπα
θα επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο του Καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεων του.
2. Φωτοαντίγραφο του Μετοχολογίου και των φορολογικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2011 με τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα των μετόχων.
3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός λογαριασμού.
4. Φωτοαντίγραφο της Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και του Μηχανογραφικού Δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (έντυπο Ε3) ή Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΟΕ, ΕΕ, Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών (έντυπο Ε5) –κατά περίπτωση, για το οικονομικό έτος 2011.
5. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης ακίνητης περιουσίας της εταιρείας ή του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης.
6.  Φωτοαντίγραφο Φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΕΛΓΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
1.      Δικαιούχοι των ανωτέρω ενισχύσεων μπορεί να κριθούν φυσικά πρόσωπα που:
·      Είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε).
·      Δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη.
·      Είναι νόμιμοι κάτοχοι της εκμετάλλευσης τη στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.
·      Έχουν δηλώσει τις ζημιωθείσες εκμεταλλεύσεις στο έντυπο της ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής (εφόσον εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α) του έτους 2011 και έχουν εκπληρώσει πλήρως τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις στον ΕΛ.Γ.Α.
·      Παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα από την εκμετάλλευση που ζημιώθηκε.
·      Είναι μόνιμοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής της εκμετάλλευσης (έως 150 χλμ.) με εξαίρεση τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους και μελισσοτρόφους και τους κατόχους γεωργικών εκμεταλλεύσεων εντατικής μορφής.
·      Είναι γεωργοί, δηλαδή ανήκουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
ü Γεωργοί κατά κύρια απασχόληση, που είναι δηλαδή ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και το ατομικό γεωργικό τους εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το ατομικό εξωγεωργικό τους εισόδημα  ή
ü Νέοι αγρότες, εφόσον η ένταξη έγινε πριν την επέλευση του ζημιογόνου αιτίου, του αποδεικνυόμενου με την υποβολή της σχετικής απόφασης ένταξης ή
ü Γεωργοί μη κατά κύρια απασχόληση, καθώς επίσης μικροεπαγγελματίες και μικροεισοδηματίες, που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ και το ατομικό εξωγεωργικό τους εισόδημα είναι μικρότερο από το Εισόδημα Αναφοράς (15.000 €) ή
ü Συνταξιούχοι οποιουδήποτε ταμείου, που το ατομικό εξωγεωργικό τους εισόδημα είναι μικρότερο από το Εισόδημα Αναφοράς (15.000 €) ή
ü Μικροεπαγγελματίες, Μικροεισοδηματίες, Περιστασιακοί εργάτες, μερικής απασχόλησης μισθωτοί, άνεργοι κλπ, που το ατομικό εξωγεωργικό τους εισόδημά δεν ξεπερνά το 1/3 του εισοδήματος αναφοράς (δηλ. 5.000 €).
ü Το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα (γεωργικό και εξωγεωργικό) δεν ξεπερνά το τριπλάσιο του εισοδήματος αναφοράς (45.000 €), εκτός των περιπτώσεων που το γεωργικό οικογενειακό τους εισόδημα είναι μεγαλύτερο του εξωγεωργικού οικογενειακού εισοδήματος.
2.      Δικαιούχοι των ανωτέρω ενισχύσεων μπορεί να κριθούν νομικά πρόσωπα που:
ü  Έχουν νομική προσωπικότητα και λειτουργούν τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα.
ü  Οι εταίροι ή τα μέλη που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλου κράτους -μέλους της Ε.Ε.
ü  Δεν έχουν καμία υποχρέωση επιστροφής χρημάτων από άλλη ενίσχυση, η οποία έχει κριθεί ασυμβίβαστη.
ü  Είναι κάτοχοι της εκμετάλλευσης τη στιγμή που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο.
ü  Η κύρια δραστηριότητά τους είναι η άσκηση της γεωργίας και παρουσιάζουν γεωργικό εισόδημα από την εκμετάλλευση που ζημιώθηκε.
ü  Οι εταίροι ή τα μέλη που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών είναι γεωργοί (το καταστατικό απαγορεύει τη μεταβίβαση μετοχών σε πρόσωπα που δεν ασκούν γεωργία, στο βαθμό που ανατρέπεται ο περιοριστικός όρος της πλειοψηφίας).
ü   Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
ü   Έχουν έδρα στην ευρύτερη περιοχή της εκμετάλλευσης με εξαίρεση τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις εντατικής μορφής.
Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι έστω και αν πληρούν τις προαναφερόμενες
προϋποθέσεις οι εξής:
1.      Τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο παρελθόν σε πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δήλωσαν ψευδή στοιχεία ή αθέτησαν, με υπαιτιότητα τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ανέλαβαν
2.      Τα πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί την τελευταία πριν τη ζημιά τριετία ή το έτος ζημιάς ή που εκτίουν φυλάκιση δυνάμει δικαστικής αποφάσεως και η καταδίκη αφορά σε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις: α) εξαπάτηση Δημοσίου, β) υποθέσεις εμπορίας και καλλιέργειας ναρκωτικών ουσιών,  γ) ζωοκλοπή, δ) καταστροφή του περιβάλλοντος για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και στο συγκεκριμένο χώρο, για τον οποίο υποβάλλεται το αίτημα χορήγησης ενίσχυσης και ε) παράνομη διακίνηση, εμπορία και χρήση μη εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων
3. Τα πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών πριν την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος με εξαίρεση τη διατηρούμενη για ιδία κατανάλωση εκμετάλλευση
4. Τα νομικά πρόσωπα που τελούν υπό πτώχευση ή αποτελούν αντικείμενο συλλογικής πτωχευτικής διαδικασίας καθώς και οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ζημιά στο προηγούμενο του έτους ζημιάς, έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους κατά τόπους Ανταποκριτές ως εξής :
Για  τη Δημοτική Ενότητα Σκάλας :
1.      Μελέτης Αϊβαλιώτης (Δημαρχείο Σκάλας, τηλ. 2735 3 60039):
Δ.Κ. Σκάλας, Τ.Κ Στεφανιάς, Τ.Κ Λέημονας.
2.      Γεωργία Καραχάλιου (Δημαρχείο Βλαχιώτη, τηλ. 2735 3 60221):
Τ.Κ Βρονταμά, Τ.Κ Γράμμουσας και Τ.Κ Περιστερίου.
Για  τη Δημοτική Ενότητα  Έλους:
1.      Αθηνά Γκορίτσα (Δημαρχείο Βλαχιώτη, τηλ. 2735 3 60219):
Δ.Κ. Βλαχιώτη, Τ.Κ. Γουβών, Τ.Κ. Μυρτιάς.
2.      Ευαγγελία Χαραλάμπους (Δημαρχείο Βλαχιώτη, τηλ. 2735 3 60222):
Τ.Κ. Γλυκόβρυσης, Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη, Τ.Κ. Έλους, Τ.Κ. Αστερίου.
Για τη Δημοτική Ενότητα Γερονθρών:
Γεωργία Πανοτοπούλου  (Δημαρχείο Βλαχιώτη, τηλ. 2735 3 60225):
Τ.Κ. Γερακίου, Τ.Κ. Αλεποχωρίου, Τ.Κ. Καρίτσας, Τ.Κ. Καλλιθέας
Για τη Δημοτική Ενότητα Νιάτων:
1)      Δημήτριος Μπούτσαλης (Δημαρχείο Βλαχιώτη, τηλ. 2735 3 60225):
Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Τ.Κ. Νιάτων.
2)      Αθανάσιος Μακρής (Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου, τηλ.  2732 3 60612):
Τ.Κ. Απιδιάς, Τ.Κ Κρεμαστής.
Για  τη Δημοτική Ενότητα Κροκεών:
1)      Γεώργιος Κοκκόλης (ΚΕΠ  Κροκεών, τηλ. 2735 0 71722):
Τ.Κ. Κροκεών
2)      Αγγελική Μαγκλάρα (Δημαρχείο Κροκεών -ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 2735 0 71318):
Τ.Κ. Δαφνίου, Τ.Κ. Βασιλακίου, Τ.Κ. Λαγίου.  


Δημοσίευση σχολίου