Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δήμου ΕυρώταΣύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 68, 69 του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 / Α / 07-06-2010), σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 07:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας, με τα πιο κάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: :  Απόφαση σχετικά με τον ορισμό Δημοτικών Συμβούλων – μελών της επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών αξίας έως 2.934,70 €, για το οικον. έτος 2013.
Εισηγητής: Μένεγας Σωτήριος - Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση σχετικά με τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών του Π.Δ. 28/80,  αξίας άνω των 2.934,70 €, για το οικον. έτος 2013.
Εισηγητής: Παυλάκης Παναγιώτης
ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών έτους 2013 (παρ. 1 αρθ. 28 αρ. 11389 / 93 Απ. ΥΠΕΣ ΕΚΠΟΤΑ).
Εισηγητής: Τσιμπίδης Γεώργιος
ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση σχετικά με τον ορισμό Δημοτικών Συμβούλων – μελών της επιτροπής παραλαβής και βεβαίωσης  καλής εκτέλεσης έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41 €, οικον. έτους 2013.
Εισηγητής: Διαμαντάκος Δημήτριος
ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση σχετικά με τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου – μέλους της επιτροπής παραλαβής έργων άνω του ποσού των 5.869,41 €, οικον. έτους 2013.
Εισηγητής: Βέρδος Δήμος
ΘΕΜΑ 6ο:  Απόφαση σχετικά με παραγωγικές άδειες πωλητών λαϊκών αγορών.
Εισηγητής: Αλεξανδράκος Γεώργιος
ΘΕΜΑ 7ο:  Απόφαση σχετικά με την εκλογή Προέδρου και την αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Ευρώτα «Ευρώτειος Πολιτεία».
Εισηγητής: Γρυπιώτης Ιωάννης - Δήμαρχος
ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση σχετικά με την ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου
Εισηγητής: Λυμπέρης Παναγιώτης
ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση σχετικά με την ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού, δημιουργία Μητρώου Εθελοντών και σύσταση Ομάδας Εθελοντών Δήμου Ευρώτα
Εισηγητής: Λυμπέρης Παναγιώτης
ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση σχετικά με τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Εισηγητής: Παναγιωτακάκος Ηλίας - Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση σχετικά με τον ορισμό δημοτικού συμβούλου για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθ. 53 και 54 του Ν. 1416 / 84 και του άρθρου 52 του Ν. 2065 / 92 στα Κ.Υ.Ε. για το τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων.
Εισηγητής: Μένεγας Σωτήριος - Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση σχετικά με τη έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Σπάρτης για τη διάθεση τεχνικού υπαλλήλου στην Πολεοδομία του Δήμου Σπάρτης.
Εισηγητής: Παπαχρήστου Ευθύμιος – Αντιδήμαρχος
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ελένη Ε. Δεντάκου
Δημοσίευση σχολίου